Treść strony

ZADANIA SFINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LATACH 2009-2015

  • Tablica pamiątkowa przedstawiająca tytuł, wartość projektu...

Zadanie pt. Monitoring przyrodniczy i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie PN "UW" - zadanie zakończone

Efektem ekologicznym niniejszego zadania będzie przywrócenie właściwego stanu oraz czynna ochrona ekosystemów wodnych tj. ok 158 ha poprzez stały monitoring i realizacje zadań z zakresu ochrony przyrody wymienionych jako ...

Zadanie pt.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!”- zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie nr 502/2010/Wn 04/OP-WK-LF/D pt.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty” oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Zadanie pt.: „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych”- zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie nr 392/2010/Wn-04/OP-RE-LF/D pt.: „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych” finansowane jest w ramach ramach środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i programu Life+.

Projekt ukierunkowany jest na poprawę siedlisk występujących w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez wycinkę zakrzaczeń wierzbowych na powierzchni około 200 ha.

  • -

Zadanie pt. Przywracanie właściwego stanu oraz czynna ochrona ekosystemów nieleśnych,  poprzez ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” oraz modernizacja systemu monitoringu przyrodniczego - zadanie zakończone.

Celem strategicznym planowanego przedsięwzięcia jest przywrócenie właściwego stanu oraz czynna ochrona ekosystemów nieleśnych, poprzez ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

  • -

Zadanie pt. Ochrona Parku Narodowego "Ujście Warty" przed nadmierną presją turystyczną poprzez uzupełnienie infrastruktury turystycznej oraz wprowadzenie monitoringu wielkości ruchu turystycznego - zadanie zakończone.

W ramach zadania doposażono Polder Północny w  infrastrukturę turystyczną  (wykonano m.in. pomost pływający z czatownią obserwacyjną ....

  • -

Zadanie pt. Remont i modernizacja ogródka dydaktycznego oraz realizacja działań edukacyjnych Parku Narodowego „Ujście Warty” w 2010 r.- zadanie zakończone.

Głównym elementem projektu był remont i modernizacja Przyrodniczego Ogrodu Zmysłów, w tym przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych. 

  • -

ZADANIE PN. Odnawialne źródła energii z wykorzystaniem pomp ciepła w Parku Narodowym „Ujście Warty” i obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 -zadanie zakończone.

Celem przedsięwzięcia było oszczędne i efektywne wykorzystanie energii oraz propagowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w trakcie zajęć z młodzieżą szkolną oraz z innymi grupami odwiedzającymi Park.

  • -

ZADANIE PT. Ochrona Parku Narodowego „Ujście Warty” przed nadmierną presją turystyczną poprzez koncentrację i kanalizację ruchu turystycznego” – zadanie zakończone.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona ptaków wodno-błotnych bytujących w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ścieżek przyrodniczych i dróg udostępnionych do zwiedzania na zalewowym obszarze Parku, poprzez koncentrację i kanalizację ruchu turystycznego.

  • -

Zadanie pt. Poprawa warunków przyrodniczych w korytarzu ekologicznym na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" - zadanie zakończone.

W ramach projektu zrekonstruowane zostaną urządzenia hydrotechniczne oraz budowla wlotowa doprowadzająca wodę z rzeki Warty. Sprawnie zrekonstruowane urządzenie wlotowe pozwoli na kontrolowane dopuszczanie...

  • -

Zadanie pt. Likwidowanie bezpośrednich zagrożeń powstających w wyniku emisji zanieczyszczeń do wody obszarów Parku Narodowego „Ujście Warty” i obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 poprzez wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Chyrzynie prowadzący do ograniczenia degradacji środowiska i strat zasobów bioróżnorodności biologicznej - zadanie zakończone

Celem przedsięwzięcia było zapewnienie wymaganych odpowiednimi przepisami parametrów fizyko-chemicznych odprowadzanych oczyszczonych ścieków z mechniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do środowiska - kanału A Ługi Górzyckie. Przebudowa oczyszczalni ścieków polegała na wymianie zużytych urządzeń m.in. systemu napowietrzania oraz sterowanie pracą oczyszczalni

Zadanie pt.:„Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków”- zadanie zakończone.

Zadanie nr 529/2010/WN 50/OP-WK-LF/D pt.:„Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków” ma na celu wprowadzenie i wdrożenie systemu ograniczania negatywnego wpływu obcych inwazyjnych gatunków drapieżników, szczególnie norki amerykańskiej i szopa pracza, poprzez wprowadzenie efektywnego systemu monitoringu, a następnie wdrożenie systemu redukcji, a w dalszym etapie, utrzymania niskich stanów liczebności. Kolejnym zadaniem jest aktywna ochrona kolonii ptaków lęgnących się na

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3151859
osobą na stronie