Treść strony

Zadanie pt.:„Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków”- zadanie zakończone.

Zadanie nr 529/2010/WN 50/OP-WK-LF/D pt.:„Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków” ma na celu wprowadzenie i wdrożenie systemu ograniczania negatywnego wpływu obcych inwazyjnych gatunków drapieżników, szczególnie norki amerykańskiej i szopa pracza, poprzez wprowadzenie efektywnego systemu monitoringu, a następnie wdrożenie systemu redukcji, a w dalszym etapie, utrzymania niskich stanów liczebności. Kolejnym zadaniem jest aktywna ochrona kolonii ptaków lęgnących się na ziemi poprzez ograniczenie dostępu do nich ssaków, w szczególności obcych gatunków drapieżników. Zadanie to realizowane będzie poprzez akcję grodzenia kolonii lęgowych ogrodzeniem pod napięciem elektrycznym. Skutkiem tego działania powinno być całkowite odizolowanie kolonii, a tym samym zminimalizowanie dostępności do nich ssaków.  Projekt zakłada również wdrożenie monitoringu skuteczności działań w celu określenia najbardziej efektywnych metod zwiększenia sukcesu lęgowego zagrożonych gatunków ptaków odbywał się będzie z użyciem tratw rejestrujących tropy zwierząt oraz foto-pułapek. Oba narzędzia mają na celu określenie intensywności penetracji kolonii lub gniazd przez ssaki, głównie obce gatunki drapieżne. W ramach zadania przewidziano również opracowanie planu zagrożenia wynikającego z usytuowania ferm norki amerykańskiej w okolicach parków narodowych, zmierzającego do wypracowania podstaw wyznaczenia strefy buforowej, w której nie powinno się lokalizować tych ferm. Realizacja tego zadania polegała będzie na analizie genetycznej osobników usuwanych z parków w porównaniu z osobnikami hodowanymi na fermach. Porównanie tempa zasiedlania parków narodowych przez osobniki fermowe w zależności od liczby ferm usytuowanych w okolicach parków. Analizy GIS umożliwią stworzenie generalnego modelu wpływu tych ferm na liczebność norki w parkach. Ważnym celem tego projektu jest również zwrócenie uwagi społeczeństwa, zarządców terenów graniczących z parkami narodowymi oraz grup interesu i społeczności lokalnej na problem ochrony ptaków wodnych i błotnych. Ważnym jest też ukazanie negatywnego wpływu obcych inwazyjnych drapieżników na rodzimą faunę i uświadomienie konieczności ograniczania ich liczebności. Wypracowanie wspólnej strategii redukcji liczebności tych drapieżników poprzez przekazywanie doświadczenia zdobytego między innymi w czasie prowadzenia projektu, zarówno pomiędzy pracownikami parków, jak i pomiędzy innymi osobami i organizacjami. W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem ochrony ptaków wodno i błotnych oraz negatywnego wpływu obcych inwazyjnych drapieżników wykorzystane zostaną następujące środki: stworzenie i aktualizacja strony internetowej, wydanie ulotek i broszur informacyjnych, współpraca z mediami oraz prace w terenie. Organizowane będą również warsztaty dla zarządców terenów sąsiadujących z parkami narodowymi w celu wypracowania wspólnej strategii redukcji liczebności gatunków inwazyjnych, a także zajęcia edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności.

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3102706
osobą na stronie