Treść strony

Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000254
pt.: „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych” http://www.ograniczeniesukcesji.pl

Ramy czasowe projektu: 01.10.2010r. – 31.12.2013r.

Projekt, finansowany w ramach programu Life+, ukierunkowany jest na poprawę siedlisk występujących w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez wycinkę zakrzaczeń wierzbowych na powierzchni około 200 ha. Wycinka wspomnianych zarośli umożliwi ponowne uzyskanie przez Park, rangi kluczowego obszaru dla migrujących i lęgowych ptaków. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na zachowanie różnorodności biologicznej tego obszaru. Podstawowym problemem ochrony przyrody Parku jest sukcesja wtórna, która ogranicza lub uniemożliwia wielu gatunkom ptaków zakładanie gniazd oraz stanowi dużą przeszkodę dla ptaków migrujących i zimujących. Do zadań przewidzianych w ramach projektu należą: wycinka zarośli wierzbowych, zrywka ściętych gałęzi, karczowanie karp, ząbkowanie drewna i gałęzi, rozdrabnianie karp, monitoring przyrodniczy, edukacja społeczności lokalnych, organizacja konferencji.
Usunięcie zarośli wierzbowych pozwoli również wprowadzić, na teren objęty przedsięwzięciem, bydła. Wypas z kolei przyczyni się do zahamowania procesu powtórnego porastania powierzchni przez odrost wierzby. Skorzysta na tym nie tylko ochrona przyrody w Parku (otwarte siedliska dla ptaków), ale również rolnicy, którzy będą mieli nowe powierzchnie pod wypas bydła.

Powyższe działania mają na celu wprowadzenie najlepszej praktyki w ochronie przyrody, a jednocześnie pokazują, że zastosowanie zintegrowanego sposobu ochrony ptaków w skali lokalnej może przyczynić się do zachowania bioróżnorodności. Podstawowym celem projektu jest ochrona siedlisk ptaków tzw. „specjalnej troski”, które należą do rzadkich lub zagrożonych w Polsce oraz w Europie. Są to m.in. wymienione w załączniku II tzw. „Dyrektywy Ptasiej”, lęgowe na terenie Parku: rycyk (Limosa limosa), brodziec krwawodzioby (Tringa totanus) i czajka (Vanellus vanellus), jak również umieszczone w załączniku I „Dyrektywy Ptasiej”: żuraw (Grus grus) i derkacz (Crex crex). Niepodejmowanie działań ograniczających proces sukcesji, spowodowałoby utratę i tak już nielicznych miejsc lęgowych dla tych (oraz kilku innych) gatunków ptaków, co z kolei będzie miało wpływ na bioróżnorodność nie tylko tego obszaru, ale całej Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach funduszy krajowych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnych - Life+, a jego wartość opiewa na ponad 1 mln euro.
 

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2707184
osobą na stronie