Treść strony

Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000257
pt.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!”
(bagnasadobre.pl)

Projekt „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty” oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Stanowi w swym zamierzeniu wieloletnie działanie, którego ostatecznym celem jest odtworzenie siedlisk łąkowo-bagiennych dla ginących gatunków ptaków, w połączeniu z prowadzeniem ekstensywnej gospodarki wypasowej i utrzymaniem funkcji przeciwpowodziowej północnej części Parku - tzw. Polderu Północnego.

Działania projektowe prowadzone będą na powierzchni 2800 ha (część Parku Narodowego „Ujście Warty"), a ich pośrednie oddziaływanie dotyczyć będzie dodatkowo obszaru 2000 ha (obszar leżący w granicach sieci Natura 2000 - PLC080001). U podstaw realizacji projektu leży potrzeba przywrócenia, zdegradowanych obecnie, obszarów leżących w granicach PN „Ujście Warty”, jako miejsca rozrodu, a także żerowiska i odpoczynku podczas migracji oraz zimowisk gatunków ptaków zależnych od otwartych siedlisk łąkowo-bagiennych. Obecnie zarówno ta grupa ptaków, jak i ich siedliska, należą do najszybciej zanikających i najbardziej narażonych.

Idea rewitalizacji tych terenów pojawiła się w wyniku wieloletniej współpracy Parku Narodowego oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Przedsięwzięcie zyskało poparcie lokalnych samorządów i rolników.

Ze względu na długi okres wdrażania i skomplikowanie planowanych działań, zdecydowano się podzielić cały projekt na dwa etapy.
Efektem etapu 1 (2008-2009) jest obszerna i kompleksowa dokumentacja przyrodnicza i hydrotechniczna, która poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań technicznych pozwala na osiągnięcie założeń przyrodniczych. Wspomniana dokumentacja powstała jako efekt wielkiego zaangażowania i współpracy wielu specjalistów oraz instytucji – m.in.: Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), PN „Ujście Warty”, Stowarzyszenia Ptaki Polskie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przedstawicieli lokalnych samorządów, LZMiUW, hydrotechników i licznych doradców.
Etap 2., właśnie realizowany, ma zasadniczo charakter wdrożeniowy i promocyjny.
W ciągu najbliższych 3,5 lat zostaną wykonane prace zaplanowane w projekcie technicznym przygotowanym na etapie 1., które będą bezpośrednio prowadziły do zmian
w krajobrazie Polderu Północnego. Podczas planowania działań ochronnych zostały uwzględnione wszystkie wymagania gatunków i siedlisk będących przedmiotem projektu: głównie ptaków siewkowych, blaszkodziobych oraz inne zależnych od mokrych, otwartych siedlisk, zarówno w okresie lęgowym jak i migracji i zimowania. Projekt stwarza szansę na ich pełną ochronę. Uwzględnione zostały też lokalne uwarunkowania społeczno-kulturowe (szczegółowo rozpoznane podczas realizacji 1 etapu projektu), które mogą być istotne dla wdrożenia Projektu i zabezpieczenia jego efektów. Ponadto prowadzona będzie intensywna kampania promocyjna związana z Projektem – zarówno na poziomie specjalistycznym, jak i popularnonaukowym. Planowane są m.in. międzynarodowa konferencja dla praktyków, samorządowców i rolników, wydawnictwa (w tym dla rolników i uczniów szkół regionu Ujścia Warty, podnoszące świadomość społeczną w kwestiach podejmowanych przez projekt oraz prezentujący jego efekty, film dokumentalny. Wszystko po to, aby podzielić się doświadczeniami nabytmi podczas realizacji projektu, promować Projekt, a także budować wiedzę o przyrodzie (siedliskach łąkowo-bagiennych oraz związanych z nimi ptakami w szczególności) i zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony przyrody.

Wśród najważniejszych celów naszego projektu można wymienić:

1. Odtworzenie i ochrona miejsc lęgowych dla gatunków ptaków wodnych i błotnych (obecnie najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata) poprzez zapewnienie odpowiedniego dla ich wymagań siedliskowych poziomu wód gruntowych.
2. Odtworzenie i ochrona żerowisk oraz miejsc odpoczynku w czasie migracji
i zimowania ptaków wodnych i błotnych (obecnie najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata) poprzez zapewnienie odpowiedniego dla ich wymagań żerowiskowych poziomu wód gruntowych.
3. Odtworzenie oraz ochrona mokrych łąk, bagien – krajobrazów oraz siedlisk najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata, poprzez wprowadzenie i utrzymanie odpowiedniego reżimu wody na bazie istniejącej sieci melioracyjnej, na łącznej powierzchni około 3 tys. ha - obecnie terenów posusznych, zdegradowanych
i przyrodniczo zubożałych.

4. Wypracowanie i promocja modelowych rozwiązań w obszarze harmonijnego łączenia ochrony przyrody z aktywnym rolnictwem i gospodarką przeciwpowodziową w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju zarówno w skali regionu jak i kraju.
 

Projekt realizowany jest w ramach środków krajowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz środków unijnych (program Life+).

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2707205
osobą na stronie