Treść strony

Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000263
pt.:„Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków” http://www.ptaki-life.pl/

Ramy czasowe projektu: 01.01.2011r. – 31.12.2014r.

Park Narodowy „Ujście Warty” jako współbeneficjent bierze udział w projekcie mającym na celu ograniczenie presji obcych inwazyjnych ssaków drapieżnych – norki amerykańskiej (Mustela vison) oraz szopa pracza (Procyon lotor) na ptaki wodne i błotne odbywające lęgi na terenie Parku.

Główne założenia projektu:

  • Wprowadzenie i wdrożenie systemu ograniczania negatywnego wpływu obcych inwazyjnych gatunków drapieżników, szczególnie norki amerykańskiej i szopa pracza, poprzez wprowadzenie efektywnego systemu monitoringu, a następnie wdrożenie systemu redukcji, a w dalszym etapie, utrzymania niskich stanów liczebności.
  • Aktywna ochrona kolonii ptaków lęgnących się na ziemi poprzez ograniczenie dostępu do nich ssaków, w szczególności obcych gatunków drapieżników. Zadanie to realizowane będzie poprzez akcję grodzenia kolonii lęgowych ogrodzeniem pod napięciem elektrycznym. Skutkiem tego działania powinno być całkowite odizolowanie kolonii, a tym samym zminimalizowanie dostępności do nich ssaków.
  •   Monitoring skuteczności działań w celu określenia najbardziej efektywnych metod zwiększenia sukcesu lęgowego zagrożonych gatunków ptaków odbywał się będzie z użyciem tratw rejestrujących tropy zwierząt oraz foto-pułapek. Oba narzędzia mają na celu określenie intensywności penetracji kolonii lub gniazd przez ssaki, głównie obce gatunki drapieżne.
  • Opracowanie planu zagrożenia wynikającego z usytuowania ferm norki amerykańskiej w okolicach parków narodowych, zmierzającego do wypracowania podstaw wyznaczenia strefy buforowej, w której nie powinno się lokalizować tych ferm. Realizacja tego zadania polegała będzie na analizie genetycznej osobników usuwanych z parków w porównaniu z osobnikami hodowanymi na fermach. Porównanie tempa zasiedlania parków narodowych przez osobniki fermowe w zależności od liczby ferm usytuowanych w okolicach parków. Analizy GIS umożliwią stworzenie generalnego modelu wpływu tych ferm na liczebność norki w parkach.
  • Ważnym celem tego projektu jest również zwrócenie uwagi społeczeństwa, zarządców terenów graniczących z parkami narodowymi oraz grup interesu i społeczności lokalnej na problem ochrony ptaków wodnych i błotnych. Ważnym jest też ukazanie negatywnego wpływu obcych inwazyjnych drapieżników na rodzimą faunę i uświadomienie konieczności ograniczania ich liczebności. Wypracowanie wspólnej strategii redukcji liczebności tych drapieżników poprzez przekazywanie doświadczenia zdobytego między innymi w czasie prowadzenia projektu, zarówno pomiędzy pracownikami parków, jak i pomiędzy innymi osobami i organizacjami. W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem ochrony ptaków wodno i błotnych oraz negatywnego wpływu obcych inwazyjnych drapieżników wykorzystane zostaną następujące środki: stworzenie i aktualizacja strony internetowej, wydanie ulotek i broszur informacyjnych, współpraca z mediami oraz prace w terenie. Organizowane będą również warsztaty dla zarządców terenów sąsiadujących z parkami narodowymi w celu wypracowania wspólnej strategii redukcji liczebności gatunków inwazyjnych, a także zajęcia edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności.

Oczekiwanym rezultatem wymienionych wyżej działań będzie zachowanie bioróżnorodności i wzrost liczebności poszczególnych gatunków ptaków wodno i błotnych. Wskaźnikami osiągnięcia rezultatów będą:


1. większy sukces lęgowy ptaków wodno i błotnych dzięki stworzeniu bezpiecznych miejsc lęgowych;
2. zmniejszenie liczebności inwazyjnych gatunków drapieżników;
3. wprowadzone w parkach narodowych metody monitorowania i usuwania drapieżników będą mogły być dalej prowadzone przez pracowników tych parków przy relatywnie niskich kosztach;
4. stworzony model oddziaływania lokalizacji i wielkości ferm norki amerykańskiej na ptaki w parkach narodowych umożliwi podjęcie działań w celu zminimalizowania negatywnego wpływu tego drapieżnika (np. ograniczenie liczby nowo powstających ferm). Model ten będzie można wykorzystać również jako podstawę do dyskusji o lokalizacji ferm w okolicach innych obszarów chronionych tak w Polsce, jak i w Europie;
5. efektywniejsza współpraca Parków Narodowych z zarządcami terenów sąsiadujących w celu redukcji liczebności gatunków inwazyjnych.

Niniejszy projekt realizowany jest w ramach krajowych środków finansowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz środków unijnych (w ramach programu Life+).

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3102660
osobą na stronie