Treść strony

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty”

z dnia 09.01.2017 r.

w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb

 

Na podstawie:

art. 8e ust. 1, art.12, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 224, poz. 1337), wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Prawo wodne Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późń. zm.), par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, Zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zadań ochronnych na lata 2014 – 2018, zarządzam co następuje:

 

Park Narodowy „Ujście Warty”, zwany dalej Parkiem, jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb na zasadach uwzględniających nadrzędność ochrony przyrody. Zasady te określa niniejsze zarządzenie.

 

§ 1

1.    Amatorski połów ryb na wodach Parku dozwolony jest na podstawie karty wędkarskiej i aktualnej licencji na amatorski połów ryb w PN „UW”.

2.    Udostępnienie wód dla członków PZW zrzeszonych w Okręgu Gorzowskim jest regulowane odrębnymi zasadami, określanymi w porozumieniu podpisywanym z PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.  

 

§ 2

1.    Sprzedaż licencji na amatorski połów ryb w PN”UW”, zwanej dalej licencją, prowadzi Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie.

2.    Ceny licencji ustala Dyrektor i podaje do wiadomości Zarządzeniem w tej sprawie.

 

§ 3

Amatorski połów ryb na terenie Parku odbywa się na zasadach określonych w regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW z poniższymi zaostrzeniami:

-          wymiar ochronny szczupaka:  do 50 cm – od 80 cm,

-          wymiar ochronny sandacza: do 50 cm – od 80 cm,

-          wymiar ochronny suma: do 70 cm – od 170 cm,

-          wymiar ochronny bolenia: do 70 cm – od 80 cm

-          wymiar ochronny okonia: do 18 cm – od 40 cm,

-          zakaz połowu metodami, gdzie przynętę stanowi żywa lub martwa rybka,

-          limit dziennego połowu : szczupak – 2 szt., leszcz – 4 szt., sum-1szt., lin-3szt., sandacz-1szt., węgorz-1 szt., boleń-2szt.,

-          zabrania się posiadania ryb w ilości większej niż przewidziano w limitach połowu,

-          zakaz połowu ryb metodami podlodowymi,

-          zabrania się przechowywania i zabierania ryb poniżej i powyżej ich wymiarów ochronnych,

-          zakaz połowu ryb metodą trolingu za wyjątkiem okresu od 1 lipca do 30 września,

-          zakaz stosowania zanęt.

 

§ 4

1.    Wyznacza się miejsca, w których amatorski połów ryb jest dozwolony:

a.       lewy brzeg Postomii- od 16 czerwca do 31 grudnia, od świtu do zmierzchu;

b.       lewy brzeg Wartyod „I wyrwy” (12,5 km rzeki) do 14 km rzeki - od 16 czerwca do 31 grudnia, od świtu do zmierzchu;

c.       lewy brzeg Wartyod 14 km w górę rzeki do granic Parku - od 16 czerwca do 31 grudnia, przez całą dobę z wyjątkiem okresu od 1 grudnia do końca lutego, kiedy obowiązuje zakaz połowu nocnego w związku z okresem ochronnym miętusa;

d.       prawy brzeg Warty od 17 km (Prądy) w dół rzeki do granic Parku- udostępniony przez cały rok, połów dozwolony przez całą dobę z wyjątkiem okresu ochronnego miętusa tj. od 1 grudnia do końca lutego, w związku z okresem ochronnym miętusa; kiedy obowiązuje zakaz połowu nocnego tzn. od zmierzchu do świtu;

e.       prawy brzeg Warty od 17 km (Prądy) w górę rzeki do granic Parku –udostępniony od 1 kwietnia do 14 listopada, przez całą dobę;

f.        Stara Warta (Kanał Maszówek)– udostępniony przez cały rok, od świtu do zmierzchu;

g.       Żółty Kanał, Jez. Kiszki, Jez. Głuche, prawy brzeg Kanału Czerwonego- od 16 czerwca do 31 grudnia, od świtu do zmierzchu;

h.       lewy brzeg Kanału Czerwonego (od strony drogi nr 22)- udostępniony przez cały rok za wyjątkiem okresu gromadzenia się ryb na zimowiskach tj. od 1 grudnia do końca lutego, połów dozwolony od świtu do zmierzchu;

i.         Jezioro Sierżant– udostępnione od 1 czerwca do 31 grudnia, od świtu do zmierzchu;

j.         Wody Warty w granicach Parku– udostępnia się do połowu z łodzi, przez cały rok, od świtu do zmierzchu.

2.    Połów na pozostałych wodach w granicach Parku jest zabroniony.

3.    Przedłużający się okres lęgowy ptaków może być przyczyną przesunięcia terminów udostępnienia łowisk, o których mowa w pkt.1.

 

§ 5

1.    Ze względu na ochronę zimowisk ryb wprowadza się zakaz połowu metodą spinningową od 1 listopada do 31 grudnia na lewym brzegu Postomii od Wyspy Mew w dół rzeki do jej ujścia oraz od 1 listopada do 31 marca na Kanale Czerwonym od mostku w Chyrzynie w dół cieku do jego ujścia.

2.    Ze względu na ochronę roślinności wodnej i narybku wprowadza się zakaz brodzenia. Tym samym połów ryb możliwy jest wyłącznie z brzegu (definicję brzegu określa art.15 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne)

3.    Rozpalanie ognia i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Parku w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki.

4.    Organizowanie imprez wędkarskich na terenie Parku wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Parku.

5.    Przed rozpoczęciem połowu wędkarz zobowiązany jest do uprzątnięcia swojego stanowiska wędkarskiego w promieniu 10 metrów.

6.    Samowolne przekształcanie brzegów poprzez budowę umocnień, nasypów czy kładek jest niedozwolone.

7.    Budowa schronień jest zabroniona.

8.    Połów ryb kuszą w granicach Parku jest zabroniony.

9.    Dokumenty uprawniające do wędkowania na terenie Parku należy okazywać na żądanie pracowników Służby Parku, Policji, Straży Rybackiej i Straży Granicznej.

10.Nieprzestrzeganie wymienionych przepisów naraża wędkującego na cofnięcie (odebranie) licencji bez odszkodowania i inne sankcje przewidziane prawem.

 

§ 6

Drogi i ścieżki do łowisk określa aktualne zarządzenie w sprawie: „udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do turystyki”.

 

§ 7

W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku Dyrektor może wprowadzić zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na całym lub wybranym obszarze Parku.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.01.2017 r.

 Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”

Konrad Wypychowski

drukuj (ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB )

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3151897
osobą na stronie