Treść strony

Ogłoszenie nr 6/2019 o przetargu

Ogłoszenie nr 6/2019 o przetargu nieograniczonym na wykonywanie zadań ochronnych w Parku Narodowym "Ujście Warty" w ramach dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.

Dokładne informacje tutaj.

Wyciąg z ogłoszenia

Dokonać wpłaty kwoty wadium w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, odpowiednio dla właściwego kompleksu wskazanego w złożonej ofercie:

  1. przelewem do dnia 19 marca 2019 r., na rachunek bankowy Parku Narodowego „Ujście Warty” w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra nr
    87 1130 1222 0030 2047 8690 0001. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium-przetarg nr……..”, terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

lub

  1. gotówką w kasie Parku Narodowego "Ujście Warty", adres siedziby; Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, odpowiednio dla właściwego kompleksu, w terminie od 14 marca 2019 r. do 19 marca 2019 r.   Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie we wskazanych godzinach. W celu usprawnienia przepływu środków pieniężnych zaleca się dokonywanie wpłaty i zwrot wadium w formie przelewu.

Złożyć pisemną ofertę,  osobno dla każdego kompleksu, o który ubiega się uczestnik przetargu, zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. uczestnik lub uczestnicy przetargu  składają ofertę wyłącznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu, uzupełniając wszystkie  puste pola danymi potrzebnymi do zbadania i oceny oferty.
  2. ofertę składa się w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca  lub przesyła pocztą na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 25 marca 2019 r., do godziny 10:00. W przypadku nadania oferty pocztą za chwilę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do organizatora przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert ma charakter publiczny a uczestnicy przetargu mogą być obecni podczas dokonywania otwarcia ofert.

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2662595
osobą na stronie